กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่า

By | 23 กันยายน 2022

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า

ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดทำระบบการบริหารจัดการสัตว์ป่าเพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และค้า ร่วมกับนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนผู้มีสัตว์ป่า ไว้ในครอบครอง โดยระยะแรก จะเน้นไปที่สัตว์ป่าควบคุม ซึ่งตนได้เน้นย้ำ ให้การจัดทำระบบการลงทะเบียนดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการรองรับการเตรียมประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 9 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 และมาตรา 30 ที่กำหนดให้ ผู้ที่มีสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนด ไว้ในครอบครอง จะต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์และค้าสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. …(ตามมาตรา 9) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. …(ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. … (ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง)

สัตว์.jpg4

และประกาศกำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขออนุญาตค้า พ.ศ. …(มาตรา 30) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศบังคับใช้ โดยการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความโปร่งใส การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการครอบครองสัตว์ป่าที่มีมาตรฐาน เพื่อการกำหนดนโยบายการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่าในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของประเทศไทยในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) อีกด้วย